De zorg voor de leerlingen op onze school is gevat in een systeem voor interne begeleiding. Ze bestaat uit een reeks van samenhangende activiteiten die gericht zijn op het signaleren en analyseren van leer- en gedragsproblemen bij de kinderen op onze school. Is er hulp nodig, dan wordt vervolgens gezocht naar een adequate vorm waarin die hulp geboden kan worden. Het planmatig handelen op individueel-, groeps- en schoolniveau staat centraal.
Op de Bornwaterschool wordt de interne begeleiding voor de groepen 1 t/m 8 door een vrij geroosterde leerkracht verzorgd. Zij coördineert de leerlingenzorg en ondersteunt de onderwijsinhoudelijke kant van de schoolorganisatie. Ook onderhoudt zij contacten met instanties buiten school zoals bijvoorbeeld psychologen, de Jeugdzorg en andere hulpverleners. Mochten ouders een zorgvraag hebben dan is het belangrijk dat deze vraag allereerst aan de leerkracht gesteld wordt.
Alle afspraken die rond de interne begeleiding gemaakt zijn, worden vastgelegd in het “afsprakenboek rond de interne begeleiding op de Bornwaterschool‟.
In de praktijk.
Op de Bornwaterschool wordt gewerkt volgens de pricncipes: opbrengstgericht werken en handelingsgericht werken. Zowel de opbrengsten als de leerling zelf staan centraal. Elk jaar is ingedeeld in 4 grote perioden. Voor alle kernvakken is er voor de groep een groepshandelingsplan gemaakt met leerstof op drie niveaus. Elke periode wordt afgesloten met het bekijken van de behaalde resultaten en het emotioneel welzijn van de kinderen. Aan de hand van deze groepsdoorlopen worden de groepsplannen bijgesteld en daar waar nodig worden individuele plannen gemaakt. Deze evaluaties en analyses zijn voor ons van groot belang. Uiteraard worden ouders geinformeerd als dat nodig is!

Meer informatie over de leerlingzorg vindt u in de schoolgids en in het onderwijsprofiel dat elk jaar wordt aangepast. Het onderwijsprofiel is hieronder als bijlage toegevoegd.
Bijlagen

onderwijsprofiel