Kwaliteit

De kwaliteit van het onderwijs op de Bornwaterschool houden we goed in de gaten. We evalueren het onderwijsleerproces, we volgen de resultaten van de kinderen en bieden waar nodig planmatige zorg. We vragen ons af of ons leerstofaanbod dekkend is voor het halen van de kerndoelen en of we tevreden zijn over de opbrengsten tijdens de schoolperiode en aan het einde van de basisschool. Aan de hand hiervan stellen we onze doelen voortdurend bij. Daarbij is het emotioneel welzijn van de kinderen van groot belang!

Inspectierapport

De Inspectie van het Onderwijs verricht een periodiek kwaliteitsonderzoek. Bij risicoscholen jaarlijks en bij niet-risicoscholen eens in de vier jaar. Volgens het laatste inspectierapport is onze school sterk in ontwikkeling en heeft de school op verschillende gebieden (didactisch handelen, leerlingenzorg en kwaliteitszorg) duidelijke vooruitgang geboekt. Dit alles is onder andere zichtbaar in de eindopbrengsten: deze zijn de afgelopen jaren zelfs boven het te verwachten eindniveau. U kunt het rapport van 2012 lezen in de bijlage onderaan deze pagina.

Kwaliteitsbewaking

Op de Bornwaterschool bewaken wij onze kwaliteit. We stellen doelen op zowel leerling- , groeps- ,school- en bestuursniveau. U kunt dit terug lezen in de schoolgids.

Resultaten

De resultaten aan het eind van de school liggen op of boven het niveau dat op grond van de leerlingenpopulatie landelijk verwacht mag worden. Dit biedt een goede basis voor de verdere schoolloopbaan van onze leerlingen. De adviezen voor het voortgezet onderwijs zijn gebaseerd op het oordeel van de leerkracht, de gegevens van het leerlingvolgsysteem (LOVS), en de NIO-toets.(een verkorte klassikaal afgenomen intelligentie toets)

inspectierapport