Uitgangspunten Bornwaterschool

Waar staan we voor? Wij streven ernaar de Bornwaterleerlingen met plezier op onze school te leren leren.

Hoe verwezenlijken wij dit?

  • door het aanbieden van uitdagend en uitnodigend methodisch onderwijs;
  • door het scheppen van een veilig klimaat in de school, in de klassen en op het schoolplein;
  • door binnen de groep zoveel mogelijk aan te sluiten op de individuele ontwikkelingsmogelijkheden van de kinderen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen en een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen;
  • door zelfstandigheid en zelfredzaamheid bij onze leerlingen zo veel mogelijk te bevorderen, waarbij wij o.a. gebruik maken van allerlei samenwerkingsvormen;
  • door ons behalve op het verwerven van kennis ook te richten op de emotionele en verstandelijke ontwikkeling van onze leerlingen, op de ontwikkeling van hun creativiteit en hun sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden.

Onze vertaalslag naar de praktijk

De leerlingen van 4 tot ongeveer 6 jaar vormen een heterogene groep. Het onderwijs is zo ingesteld dat de oudste kleuters met de jongere kleuters samen spelen en leren. De kinderen uit de hogere groepen krijgen les in een homogene groep. Doordat we in feite uitgaan van leeftijdsgroepen, sluiten we binnen de groep zoveel mogelijk aan op de individuele ontwikkelingsmogelijkheden van de kinderen. Anders gezegd: we werken met interne differentiatie in tempo en/of leerstof en besteden aandacht aan de individuele verschillen tussen de leerlingen.

Om onze leerstof en aanpak op de behoeften van elk kind af te stemmen, delen wij de kinderen in ruwweg drie groepen in:

  • De groep die het basisprogramma volgt;
  • De groep die het basisprogramma snel heeft doorgewerkt. Deze groep krijgt verdiepings- en verrijkingsstof aangeboden
  • De groep die moeite heeft met het volgen van het basisprogramma. Deze groep krijgt speciale programma‟s aangeboden die extra oefening bieden, of de leerling krijgt de mogelijkheid om op eigen niveau door te gaan.

Taalschool

Elke school heeft een zekere mate van bewegingsruimte om zich te onderscheiden van de andere scholen in de omgeving. Op de Bornwaterschool hebben wij ervoor gekozen deze ruimte te vullen met extra talige activiteiten, onder de slogan: „De Bornwaterschool, de school waar taal beweegt!‟

Wij proberen taal te laten „bewegen‟ door onze leerlingen op een creatieve manier in aanraking te brengen met diverse taalprojecten. Bij deze projecten gaan de leerlingen zelf aan de slag met woorden, gebaren, beelden, zang en muziek. De projecten hebben een stimulerende invloed op de talige en beeldende ontwikkeling van onze leerlingen. Voorbeelden van de projecten die wij de afgelopen jaren hebben georganiseerd zijn: onze Kinderboekenweekprojecten, het Haarlemse Stripdagen project (combinatie beeldend/taal), het Absurdo-project (combinatie muziek/taal), het landenfestijn (combinatie dans/vreemde talen) en het project „Wie wat bewaart heeft wat‟

Met elkaar hebben wij het talig eindprofiel van onze leerlingen gedefinieerd en gezorgd voor een uitwerking per groep per leerjaar. Zo kunnen wij ervoor zorgen dat onze leerlingen op het einde van groep 8 over een flinke hoeveelheid talige bagage (w.o. ook Engels en Frans) beschikken en kunnen wij onze profilering als taalschool waarmaken.